Product / Acoustic Treatment
Trap

ทำหน้าที่ควบคุมความถี่ต่ำส่วนเกินในห้องฟัง เก็บพลังงานความถี่ต่ำส่วนเกินไว้ ทำงานในช่วงความถี่ 100-165 Hz

ลดอาการเรสโซแนนซ์ของห้องฟังในช่วง Room Mode ที่สูงขึ้นกว่า SWK ลดการเน้นเบสส์ ช่วงใดช่วงหนึ่งทำให้มิดเบสส์ (40-80 Hz)

มีพลังอัพเปอร์เบสส์หรือหัวเบสส์มีรายละเอียด ปรับสมดุลเสียงให้เสียงเบสส์กับเสียงกลางให้กลมกลืน

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. สูง 165 ซม.